Skip to content
خدمات سازمانی

خدمات راهبردی سازمانی

مراحل کار

مقدمه مدیریت راهبردی سازمانی

خمیر مایه آنچه در سازمان شکل می گیرد قبلا در شخصیت شکل گرفته که با خمیر مایه های دیگر تلفیق شده و سازمان را شکل میدهند. در واقع شخصیت انسان محل پردازش و پیاده سازی مفاهیمی است که بصورت ایده مطرح می شود با تمرین و تکرار در شخصیت ایجاد شده، رشد کرده و در سازمان به ارزش تبدیل میگردد.

مدیر با ابزار و توانایی هایی که دارد میتواند، تصمیمات مقتضی را اتخاذ و آنها را پیاده سازد. یک مدیر با استفاده از قدرت، فناوری، ساختار، فرهنگ، پول، افراد و هدفگذاری در فرایندها تاثیر می گذارد تا منافع همه ذینفعان تامین گردد. 

منابع انسانی نیز نهایتی برای رشد و توانا شدن ندارند و مدیر می تواند با تفکر راهبردی و توانمندسازی، چشم اندازهای بزرگی را تحقق دهد.

هزینه خدمات

هزینه هر ساعت مشاوره پایه در مؤسسه سایه‌فر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

هر ساعت شامل 45 دقیقه مشاوره بوده و 15 دقیقه استراحت می‌باشد.